WNoZ - Katedra Zdrowia Kobiety

PRAKTYKI ZAWODOWE I stopień

kierunek Położnictwo

 

 

Informacja na temat zmian w zawieraniu umów

Zgodnie z pismem Rektora SUM w Katowicach (znak KSK/0724/49/2015/JS)  od dnia 10.02.2015 r. obowiązuje procedura trójstronnego porozumienia z placówką medyczną w sprawie realizacji praktyk zawodowych. W związku z tym komplet dokumentów obejmuje 3 egzemplarze, dwustronnie wydrukowanych umów oraz 3 skierowania: jedno w formacie A4 i dwa w formacie B5. Przed złożeniem druków w sekretariacie umowy należy podpisać w miejscu na to przeznaczonym: Student. Do kompletu dokumentów należy dołączyć program praktyki oraz ksero polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Przypominam, że niezbędne dokumenty oraz wykaz placówek, z którymi zawarte są porozumienia w sprawie realizacji praktyk zawodowych dostępne są na stronie Internetowej Katedry Zdrowia Kobiety WNoZ SUM w Katowicach w zakładce „Praktyki zawodowe”: http://katedrazdrowiakobiety.sum.edu.pl/index.php/menu/1/artykul/35/art oraz na tablicach ogłoszeń przy Zakładzie Profilaktyki Chorób Kobiecych (VIII p.) oraz Zakładzie Propedeutyki Położnictwa (IV p.).

 

 

 


  

Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych dla Kierunku Położnictwo

mgr Barbara Kotlarz

 

Organizacja roku akademickiego 2017/2018 z uwzględnieniem praktyk zawodowych 

Polisa ubezpieczeniowa do 15.05.2018 r

Procedura kształcenia praktycznego

Procedura postępowania poekspozycyjnego

Warunki zaliczenia praktyk zawodowych w roku akademickim 2017/2018 

Schemat praktyk zawodowych w roku akademickim 2017-2018

Wykaz placówek, z którymi SUM ma zawarte umowy ramowe na realizację praktyk zawodowych 24.02.2017 r.

Wykaz koordynatorów praktyk zawodowych 12.10.2017 r.

Program praktyk z przedmiotu Anestezjologia i stany zagrożenia życia - 40 godz. 

Program praktyk z przedmiotu Chirurgia - 40 godz. 

Program praktyk z przedmiotu Choroby wewnętrzne - 40 godz. 

Programpraktyk z przedmiotu Ginekologia i opieka ginekologiczna - 200 godz. 

Program praktyk z przedmiotu Neonatologia i opieka neonatologiczna - 80 godz. 

Program praktyk z przedmiotu Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne - 40 godz. 

Program praktyk z przedmiotu Położnictwo i opieka położnicza - 200 godz. 

Program praktyk z przedmiotu Podstawy opieki położniczej - 80 godz. 

Program praktyk z przedmiotu Podstawowa opieka zdrowotna - 80 godz. 

Program praktyk z przedmiotu Psychiatria - 40 godz. 

Program praktyk z przedmiotu Techniki położnicze i prowadzenie porodu - 360 godz. 

Karta zaliczenia semestralnego - semestr I

Karta zaliczenia semestralnego - semestr II

Karta zaliczenia semestralnego - semestr III

Karta zaliczenia semestralnego - semestr IV

Karta zaliczenia semestralnego - semestr V

Karta zaliczenia semestralnego - semestr VI 

 

- kryteria doboru placówek

- skierowanie na praktykę zawodową - DRUK DWUSTRONNY!

- umowa (porozumienie)- druk dwustronny! ZM. 12.10.2017

- przykład raportu / ODDZIAŁ

- przykład raportu / SP

- kryteria oceny procesu pielęgnowania

- proces pielęgnowania GIN

- proces pielęgnowania PC

- proces pielęgnowania P-N

- proces pielęgnowania - SP

- karta ekspozycji zawodowej - nowe logo

- grafik

- PARTOGRAM WZÓR SUM  2017/2018 (druk dwustronny)

 

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODODWYCH - dla Koordynatorów praktyk

Dane kontaktowe:

Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych dla kierunku Położnictwo mgr Barbara Kotlarz

Sekretariat Justyna Żebracka-Mach

Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych Katedry Zdrowia Kobiety

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach,

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-752 Katowice, ul. Medyków 12, piętro VIII, p. 802

tel. 32/208 87 51, e-mal: praktykilicpol@sum.edu.pl