WNoZ - Katedra Zdrowia Kobiety

PRAKTYKI ZAWODOWE II stopień

kierunek Położnictwo

 

Informacja na temat zmian w zawieraniu umów

Zgodnie z pismem Rektora SUM w Katowicach (znak KSK/0724/49/2015/JS)  od dnia 10.02.2015 r. obowiązuje procedura trójstronnego porozumienia z placówką medyczną w sprawie realizacji praktyk zawodowych. W związku z tym komplet dokumentów obejmuje 3 egzemplarze, dwustronnie wydrukowanych umów oraz 3 skierowania: jedno w formacie A4 i dwa w formacie B5. Przed złożeniem druków w sekretariacie umowy należy podpisać w miejscu na to przeznaczonym: Student. Tak jak dotychczas do dokumentów należy dołączyć program praktyki oraz ksero polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Przypominam, że niezbędne dokumenty oraz wykaz placówek, z którymi zawarte są porozumienia w sprawie realizacji praktyk zawodowych dostępne są na stronie Internetowej Katedry Zdrowia Kobiety WNoZ SUM w Katowicach w zakładce „praktyki zawodowe”: http://katedrazdrowiakobiety.sum.edu.pl/index.php/menu/1/artykul/35/art oraz na tablicy ogłoszeń przy Zakładzie Propedeutyki Położnictwa (IV p.).

 

Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych dla Kierunku Położnictwo

mgr Barbara Kotlarz

 

Koordynator praktyk dla studentów kierunku Położnictwo, studia II stopnia 

dr n. o zdrowiu Ewa Urbańska

 

Organizacja roku akademickiego 2017/2018 z uwzględnieniem praktyk zawodowych 

Schemat praktyk, Położnictwo, studia II stopnia

Wykaz placówek, z którymi SUM ma podpisane umowy na realizację praktyk zawodowych 24.02.2017 r.

Procedura kształcenia praktycznego

Procedura postępowania poekspozycyjnego

Warunki zaliczenia praktyki zawodowej z przedmiotu Opieka specjalistyczna w położnictwie, neonatologii i ginekologii - 160 godz. 

 

Dokumentacja 

skierowanie na praktykę zawodową 

- umowa (porozumienie)- druk dwustronny ZM. 12.10.2017

- polisa ubezpieczeniowa do 15.05.2018 r. 

grafik

- karta ekspozycji zawodowej studenta podczas praktyk zawodowych - nowe logo

 

Dane kontaktowe:

Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych dla kierunku Położnictwo mgr Barbara Kotlarz

Sekretariat: Justyna Żebracka-Mach

Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych Katedry Zdrowia Kobiety

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach,

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-752 Katowice, ul. Medyków 12 piętro VIII, p. 801

tel. 32/208 87 51, e-mal: praktykilicpol@sum.edu.pl