Informacje ogólne

kierunek Położnictwo studia I i II stopnia

 

 

Informacja na temat zmian w zawieraniu umów

    Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mają możliwość wyboru miejsca i terminu praktyki, zgodnego z programem studiów. Praktyka jest obowiązkową i integralną częścią programu studiów i musi być realizowana zgodnie z programem studiów na danym kierunku studiow. W związku z powyższym, po dokonaniu przez studenta wyboru jednostki, student zobowiązany jest do przedstawiania, za pośrednictwem pracowniak Dziekanatu Wydziału Nauok o Zdrowiu w Katowicach, Dziekanowi Wydziału do oceny i zaakceptowania proponowanego miejsca jej realizacji. Warunkiem przyjęcia przez poszczególne jednostki na praktykę zawodową studentów jest posiadanie przez studenta ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Praktyki odbywają się na podstawie zawartej przez SUM umowy oraz dedykowanego do tej umowy skierowania (3 egzemplarze). W przypadku studenta płci żeńskiej, do dokumentów składanych u Kierownika Praktyk należy również dołączyć jeden egzemplarz podpisanego OŚWIADCZENIA o uzyskaniu informacji w zakresie wykazu prac uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia kobiet. 

   Zgodnie z pismem Rektora SUM w Katowicach (znak KSK/0724/49/2015/JS)  od dnia 10.02.2015 r. obowiązuje procedura trójstronnego porozumienia z placówką medyczną w sprawie realizacji praktyk zawodowych. W związku z tym komplet dokumentów obejmuje 3 egzemplarze, dwustronnie wydrukowanych umów oraz 3 skierowań - jeśli zawierana jest umowa indywidulana lub 3 skierowania dedykowane placówkom, z którymi SUM w Katowicach zawarł umowy ramowe. Przed złożeniem druków umowy należy podpisać w miejscu na to przeznaczonym: Student. Do kompletu dokumentów należy dołączyć ponadto program praktyki, ksero polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, oświadczenie (z wyj. studentów płci męskiej), kryteria doboru placówek, zadania opiekuna praktyki w placówce. 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach posiada podpisane umowy stałe (tzw. umowy ramowe, dla których obowiązuje inny wzór skierowania) w zakresie odbywania przez studentów Uniwersytetu praktyk studenckich. Wykaz placówek dostępny jest na stronie: 

https://student.sum.edu.pl/dziekanat-wydzialu-nauk-o-zdrowiu-w-katowicach/partnerzy-praktyk-wnoz/

Zgodnie z podpisanymi umowami z powyższymi jednostkami a Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, studenci Uczelni mają możliwość realizacji w tych jednostkach praktyk, w oparciu o wystawione skierowanie, zawierające proponowany termin jej realizacji oraz program praktyki. Istnieje również możliwość uzyskania skierowania grupowego, w sytuacji dgy większa liczba studentów wyraża chęć realizacji praktyki w danej jednostce. 

Dokumenty związane z realizacją praktyk zawodowych należy

składać i odbierać

w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

w godzinach pracy Dziekanatu.

                                                                                                                                                                                                                       

 

Dokumentacja wspólna I i II stopień 

Polisa ubezpieczeniowa ważna do 15.05.2020 r. 

Karta ekspozycji zawodowej studenta podczas praktyk zawodowych 

Organizacja roku akademickiego 2019/2020 z uwzględnieniem terminów rozliczeń praktyk zawodowych

Procedura kształcenia praktycznego

Procedura postępowania poekspozycyjnego

 

Dane kontaktowe:

Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych dla kierunku Położnictwo: mgr Barbara Kotlarz

Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych Katedry Zdrowia Kobiety

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach,

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-752 Katowice, ul. Medyków 12 piętro VIII, p. 801

tel. 32/208 87 51, e-mal: praktykilicpol@sum.edu.pl

 

 Zaktualizowano dnia 7 listopada 2019 r. - B. Kotlarz